Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Velkommen til Årsmøte 24. mars

 S K A R P S N O, G I M L E OG F R O G N E R V E L 

holder generalforsamling tirsdag 24. mars 2020 kl. 19.00 på Schafteløkken, Frogner menighetshus 

Dagsorden 

1. Velkommen 

2. Valg av en person til å signere møteprotokollen

3. Årsberetning for 2019 

4. Regnskap for 2019 

5. Valg av styre og valgkomite 

Etter generalforsamlingen: 

HVORDAN SKAL VI BEVEGE OSS PÅ FROGNER? HVA SKJER I BYGDØY ALLÉ? 

Presentasjon ved Rune Gjøs, Bymiljøetaten, og deretter åpen debatt. 

I 2019 ble kollektivfeltet i Bygdøy allé avviklet for å få plass til sykkelfelt. Resultatet har vært forsinkede busser. Biltrafikken i BA er økt fordi Løkkeveien er stengt for gjennomkjøring. Flertallet i Bydelsutvalget ønsker at sykkelfeltet skal avvikles og kollektivfeltet gjenåpnes. Andre har foreslått i stedet å begrense bruken av privatbiler i BA, særlig i rushtiden. 

Vi får en presentasjon om dette fra Rune Gjøs, divisjonsdirektør i Mobilitets-divisjonen, Bymiljøetaten. Han tar også opp trafikk i bydelen generelt. 

Et annet tema vi tar opp er salting av sykkelfeltet for å sikre helårssykling. Det kan resultere i at kastanjetrær dør. Finnes det alternative metoder, eller bør saltingen uansett avvikles straks, av hensyn til trærne? 

Etter presentasjonen og en spørrerunde åpner vi for debatt blant medlemmene. Hva mener vi om fjerning av kollektivfelt, etablering av sykkelfelt og foreslått redusert adgang for privatbiler til å kjøre i BA i rushtiden? Vi avslutter debatten med en avstemning om hva vellet skal mene. 

GARTNERIET PÅ BYGDØ KONGSGÅRD 

Presentasjon ved Marianne Leisner, driftsansvarlig for gartneriet. 

Gartnerivirksomheten på Bygdø Kongsgård er nå bygd opp igjen etter nedleggelse i 1980-årene. Visjonen for stedet er økologisk og bynært landbruk, der kretsløp mellom jord, planter, dyr og mennesker står i sentrum. Gartneriet formidler disse verdiene gjennom drift, kurs, seminarer, kafétilbud og tilrettelagt turområde. 

Marianne Leisner er utdannet i hagebruk og landskapsplanlegging på landbrukshøgskolen på Ås. Hun har arbeidet som landskapsplanlegger i Gaia arkitekter og utviklet innenfor økologisk hagebruk og permakultur. Hun har vært med på å utvikle Gartneriet siden 2014. 

ANDRE AKTUELLE SAKER I BYDELEN 

Styret vil kort informere om andre aktuelle saker i bydelen, med mulighet også for medlemmer til å ta opp nye saker. Blant sakene styret informerer om er: 

– Planene for Filipstad 

– Utbygging på Nissen skole 

– Sykkelfelt og parkering, bl.a. i Gyldenløves gate 

– Beboerparkering 

– Fremtidige trikkeløsninger, bl.a. foreslått trikk i Skovveien. 

Fra ca. kl. 21 til 22.30 runder vi av med sosialt samvær og servering av ost og vin. 

—- 

Nærmere om valg av styre: 

Valgkomitéen presenterer sitt forslag til styre basert på medlemmer som er på valg og forslag innsendt før årsmøtet. Leder velges ved eget valg. Styret konstituerer seg selv. 

Styrets medlemmer i 2019: På valg i år er fire medlemmer, markert med * 

Audun Engh, leder * 

Håkon Wium Lie * 

Anne-Lise Heitmann * 

Jo Piene * 

Lene Ørnhoft 

Eva Lystad 

De fire stiller til gjenvalg. 

Det er anledning til å foreslå andre kandidater til styreverv. Vedtektene åpner for inntil 7 medlemmer i styret. Forslag må sendes senest 17. mars til valgkomitéen ved Øyvind Kaul Kragerud, epost ok@kragerudco.no 

Publisert: 2020-02-28; Kommentér

VELKOMMEN TIL HØSTMØTE I SKARPSNO, GIMLE OG FROGNER VEL tirsdag 22. oktober kl. 19.00

Møtet holdes på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1 (rett ved Frogner plass).  Man kommer til Schafteløkken med trikk 12 eller buss 20 til Frogner Plass. Gå 100 meter inn Solheims gaten.

Hovedinnslaget på møtet blir paneldebatt der vi har invitert nyvalgte medlemmer av Frogner Bydelsutvalg. Tema blir viktige saker i bydel Frogner de kommende fire år: Hva mener de folkevalgte i Frogner Bydelsutvalg? På slutten av møtet byr vi på ost og vin. 

Alle de syv partiene i det nye bydelsutvalget er invitert, og dessuten deltar Senterpartiets representant i det nye bystyret, Bjørg Sandkjær. 

 Blant temaene vi kan ta opp med politikerne er: 

Bygdøy alle; nyplanting av trær og den økte trafikken etter at Løkkeveien ble stengt for biltrafikk. 

Filipstad; hva skjer med beboerforeningenes forslag Fjordbyparken. 

Majorstuen stasjon; Vellet går in for moderat utbygging, i tråd med Byantikvarens forslag. 

Gyldenløves gate; den vedtatte sykkelveien. 

Nissen skole; Vil forslagene til utbygging ødelegge skolens verdi som kulturminne? 

Beboerparkering for el-biler. 

Overordnede planer for bydelen. 

Disse lokalpolitikerne kommer: 

Høyre: Jens Jørgen Lie. 

Arbeiderpartiet: Bjarne Lagesen 

Venstre: Tore Wilken Nitter Walaker 

SV: Karin Beate Theodorsen 

Rødt: Peder Ressem Østring 

Senterpartiet: Bjørg Sandkjær. 

Miljøpartiet De Grønne: Adam T. Tumidajewicz

Fremskrittspartiet: Ole Malmsten

NYTT OM HOTELLET I SOMMEROGATEN:   Vi får også en kort presentasjon av det nye hotellet som Nordic etablerer i det gamle bydelshuset i Sommerogaten, ved salgsdirektør Marianne Bergseng. 

Hotellet skal hete «Sommero», og Nordic legger vekt på at det skal bli «Oslos første nabolagshotell». De vil åpne for at alle kan benytte ulike tilbud i hotellet, inkludert skoleklasser. Vestkantbadet blir offentlig tilgjengelig. Det blir et kulturhus med en stor sal knyttet til hotellet, åpent for ulike brukere. 

Man kan lese mer om hotellet som åpner våren 2022 her: https://www.sommerrohotel.com/ 

SERVERING: Etter disse to innslagene byr vi tradisjonen tro på vin, ost og kjeks og en hyggelig stund frem til kl. 22.30. 

VERVEPREMIE: Ta med deg et nytt medlem på møtet og bli belønnet med vellets bokutgivelse «Fra Løkke til Fasjonabelt Strøk» gratis. Boken er også til salgs på møtet for kr. 200. 

FACEBOOK-SIDE Hvis du er på Facebook kan du “like” vår side der og følge med på nyheter som jevnlig legges ut. 

https://www.facebook.com/skarpsnooggimlevel

AV PLASS- OG SIKKERHETSHENSYN ER ANTALL DELTAGERE BEGRENSET TIL 100 PERSONER, OG VI ANBEFALER Å KOMME TIDLIG I TILFELLE DØRENE MÅ STENGES.

 

Publisert: 2019-10-07; Kommentér

Hvorfor er ikke nye trær blitt plantet i Bygdøy Allé?

I januar 2018 annonserte byrådet at trerekkene i Bygdøy Allé skulle bevares, og byråden ble belønnet med sang fra velforeningen. I september bevilget byrådet 8,6 millioner for å gjennomføre nyplantingen. Men fortsatt har ingen trær blitt plantet. Til Aftenposten sier styreleder Audun Engh:

Det er bekymringsfullt at et politisk vedtak ikke blir fulgt opp. Det får meg til å lure på om forsinkelsen skyldes sommel, eller om det er noen i etaten som ikke er enig i vedtaket om å bevare trærne,

Camilla Wilhelmsen (FrP), som først la fram forslag om å bevilge penger til trerekken sier:

Jeg er sterkt bekymret. Jeg skulle gjerne visst at de hadde en tidsplan for dette

Men byråd Lan Marie Berg sier at planen står ved lag, selvom den er forsinket:

Det skal ikke være noen tvil om at dagens allé og kastanjetrærne skal bevares. Bygdøy allé er en historisk og vakker gate, og trærne bør stå der de alltid har stått i gatetverrsnittet

Vi skal følge med og følge opp.

Publisert: 2019-09-25; Kommentér

Høstmøte 2019 – sett av kvelden!

Vellets Høstmøte blir tirsdag den 22. oktober kl 19 på Schafteløkken. Vi kommer tilbake med program, som i år bl.a. blir foredrag / debatt ved en eller flere av Frogner Bydelsutvalg sine nyvalgte / gjenvalgte politikere.

Publisert: 2019-09-10; Kommentér

Sykkelstier i Gyldenløves gate – uttalelse fra SGFV

Vårt Oslo skriver: «Nå er løsningen for sykkelvei i Gyldenløves gate bestemt. Det blir sykkelfelt i begge retninger, men 50 parkeringsplasser bevares. – Jeg er helt satt ut og kan nesten ikke tro det er sant, sier oppgitt lokalbeboer».

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel er sterkt uenig i kommunens konklusjon om Gyldenløvesgates fremtid. Her er vår uttalelse om saken: 


— Uttalelse til naboinformasjon i forbindelse med etablering av sykkelfelt og fjerning av alle parkeringsplasser i Gyldenløves gate.

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel uttaler seg til utsendt naboinformasjon januar 2019 «Tiltak for  syklende og gående i Gyldenløves gate». Ifølge naboinformasjonen innebærer forslaget å: •Bygge sykkelfelt på begge sider av Gyldenløves gate fra Kirkeveien til Niels Juels gate •Legge rød asfalt på sykkelfeltene og reasfaltere veibanen •Fjerne all gateparkering på begge sider av Gyldenløves gate for å frigjøre plass til sykkelfeltene •Stramme inn de fleste kryssene •Fjerne alle HC-plasser og flytte disse til tverrgående gater •Ikke tillate varelevering til forretninger/næringsdrivende nederst i Gyldenløves gate men flytte til nærliggende gater •Ladestolper for el-biler i Gyldenløves gate vil fjernes og få ny plassering

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel er sterkt kritisk til Bymiljøetatens manglende involvering av beboere, velforeninger og Frogner Bydelsutvalg i denne saken. Bymiljøetaten kjører frem et forslag til gjennomføring med kort varsel uten å se på alternative løsninger i samarbeid med involverte parter. Vi ber derfor om at tiltaket ikke gjennomføres, men at det gjennomføres en grundig utredning og  konsekvensanalyse der de berørte parter og valgte bydelspolitikere involveres.


—Mangel på involvering

Bymiljøetaten begrunner tiltaket med at forholdene for gående og syklende i Gyldenløves gate vil bedres. Vi mener at en prosess med aktiv medvirkning vil gi alternative løsninger som gjør at Gyldenløves gate kan brukes i et fint samspill av gående, kjørende og syklende.

—Vellet støtter vedtaket i Frogner Bydelsutvalg.

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel støtter vedtak fra Frogner Bydelsutvalgs møte 5.2.2019 sitert under: «1. Bydelsutvalget i Frogner uttaler seg til utsendt naboinformasjon i forbindelse med etablering av sykkelfelt i Gyldenløves gate. Bydelsutvalget har ved flere anledninger formidlet sine synspunkter, både muntlig og skriftlig vedrørende sykkelstrategien. 2. Gyldenløves er en av Oslos vakreste parkgater til stor glede for så vel gående, syklende og kjørende. Bydelsutvalget viser til vedtak fra oktober 2018, der vi ønsker løsning med blandet trafikk. Å fjerne parkeringsplassene i gaten til fordel for egne sykkelveier er verken nødvendig eller ønskelig i Gyldenløves gate. Bymiljøetaten bør heller i en første fase tilrettelegge for tryggere trafikk for alle trafikanter gjennom fartstiltak, sykkelskilting, utbedre veidekke og tilrettelegge bedre i kryss. 3. Bydelsutvalget i Frogner ber om at Bymiljøetaten i større grad må inkludere bydelen i planleggingen av prosjekter i bydelene. Det ville både bydelen og Bymiljøetaten tjene på.»

— Sterk motstand i lokalmiljøet – vil ødelegge bokvalitet

Gyldenløves gate er en vakker parkgate med brede fortau og veibane hvor gående, syklende og biler deler veibanen uten problemer. Å fjerne parkering for beboere på begge sider av gaten vil skape  store utfordringer for barnefamilier, eldre og næringsdrivende som er avhengig av å kunne parkere i gaten for å komme til boligen sin eller drive sin   forretningsvirksomhet. Det etablerte bomiljøet vil kraftig reduseres og det vil kunne tvinge barnefamilier til å flytte ut av byen. Vi foreslår å gjennomføre fartsbegrensende tiltak i Gyldenløves gate, noe som vil medføre at syklister  og kjørende fint kan dele veibanen som her er mye bredere enn andre gater i bydelen. Vi foreslår å prøve ut dette for en periode og følge opp med målinger av biltrafikk og antall syklister og kartlegge erfaringene. Biltrafikken i Gyldenløves gate er redusert betraktelig ved at gjennomkjøring er mindre og beboerparkering har redusert fremmedparkering i gaten. Forholdene for syklister er gode i Gyldenløves gate, og kan derfor ikke sammenlignes med mere trafikkerte gater hvor sykkelfelt er nødvendig. Vi er sterkt uenig i at å fjerne parkering og bygge opphøyde, røde sykkelfelter vil «bedre forholdene for gående i Gyldenløves gate» som Bymiljøetaten bruker som begrunnelse. Vi har til gode å høre noen som klager på at forholdene for gående er dårlige- snarere tvert imot – og ber Bymiljøetaten dokumentere sin påstand om dette og hvor de har dette fra.

— Alternativer må utredes

Vellet ber derfor om at det utredes alternativer som ikke ødelegger gaten og boforholdene i Gyldenløves gate. Vi mener det er fullt mulig å finne et alternativ som gir plass til både syklister og trafikanter og gående i et fint samspill i Gyldenløves gate.

Hilsen Styret i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel

Publisert: 2019-05-30; Kommentér

Bydelens dag

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel var tilstede på bydelens dag, på Frogner stadion 4. mai. Vi stilte med vårt nye banner og informerte om aktuelle saker vi arbeider med. Vi bød også på boller og brus, til avveksling fra ost og rødvin.

Publisert: 2019-05-11; Kommentér

ÅRSMØTE 2019

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel avoldt Årsmøte torsdag 4. april kl 19.00 på Schafteløkken. Styremedlemmer som var på valg ble gjenvalgt. Etter Årsmøtes formelle saker ble det arrangert:

PANELDEBATT MED LOKALPOLITIKERE

Det er valg til bystyre og bydelsutvalg i høst, og vi hadde invitert alle partiene til å delta i en debatt om viktige saker for Oslo og Frogner bydel de neste fire årene. Blant temaene som ble tatt opp var:

– Planene for utbygging på Majorstuen
– Planene for Filipstad
– Utbygging på Nissen skole
– Sykkelfelt og parkering, bl.a. i Gyldenløves gate
– Beboerparkering
– Garasjeanlegget i Kruses gate
– Fremtidige trikkeløsninger, bl.a. foreslått trikk i Skovveien
– Bygdøy Alles fremtid

Følgene lokalpolitikere deltok i panelbedatten:
Jens Jørgen Lie fra Høyre
Lene Løken fra Arbeiderpartiet
Arne Haabeth fra Miljøpartiet De Grønne
Ole Malmsten fra Fremskrittspartiet
Bjørg Sandkjær fra Senterpartiet
Tore Walaker fra Venstre

Styreleder Audun Engh ledet debatten.

Møtet ble som vanlig avsluttet med ost og rødvin frem til kl 22.30.

Publisert: 2019-03-11; Kommentér

Vi vant mot parkeringshuset!

Planene om å bygge et gedigent underjordisk parkeringshus på Frogner ser ut til å være stoppet etter at Arbeiderpartiet har snudd i saken. Dette er en stor seier for Velforeningen som har kjempet hardt mot tiltaket. Utbyggerne har presentert prosjektet som et grønt anlegg, primært for lading av snille sykler. Vi tror garasjen heller ville øke bilbruken og pendlertrafikken i området.

Velforeningene i området Frogner, Briskeby, Homansbyen, Skovveien har stått sammen i saken. Vi har også hatt støtte fra lokale politikere: Lene Løken (AP), Ole Jacob Kjendlie (AP), Arne Olav Haabeth (MDG), Tore Nitter Walaker (V) og Anne Lise Bergenheim (V). Takk til alle, hurra!

VårtOslo har en artikkel om saken

Publisert: 2018-11-01; Kommentér

VELKOMMEN TIL HØSTMØTE TIRSDAG 23. OKTOBER

Møtet holdes på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1 (rett ved Frogner plass).

Vi starter møtet med et foredrag ved Liv Berit Tessem, forfatter, journalist og guide:
«Elitene på Frogner gjennom 300 år: Fra plankeadel til kunstnere, skipsredere og statsråder»

Etter foredraget vil vi orientere om aktuelle saker i bydelen, med innspill også fra medlemmene.

* Parkeringsanlegget for 600 biler i Kruses gate
* Bygdøy allé; hva skal skje med nyplanting av kastanjer og utvikling av «bydelsgate»?
* Trikkelinjene i bydelen; ombygging og forslag om flytting av trikkelinjer til Skovveien.
* Sykkelveier og beboerparkering.
* Nybygg på Nissen skole
* Ulovlig nybygg i Frognerveien
* Beboeraksjon Oslo og arbeidet for å påvirke partiene frem til neste kommunevalg 2019.
* Utbyggingen på Filipstad.

Etter foredrag og debatt byr vi tradisjonen tro på vin, ost og kjeks og en hyggelig stund frem til kl. 22.30.

Vellets arbeid er avhengig av en god økonomi. Vi ber derfor medlemmene om å betale kontingenten på kr. 300 for 2019 via nettbank eller giro innen 23. oktober. Kontonummer er 0530 03 53128. Medlemmer med registrert e-postadresse vil motta faktura i egen e-post. Gamle og nye medlemmer kan også betale kontingenten kontant eller med VIPPS ved møtestart 23. oktober.

Ta med deg et nytt medlem på møtet og bli belønnet med vellets bokutgivelse «Fra Løkke til Fasjonabelt Strøk» gratis. Boken er også til salgs på møtet for kr. 200.

Publisert: 2018-10-06; Kommentér

Planter nye trær i Bygdøy allé

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel har lenge kjempet for trærne i Bygdøy Allé. I 2014, da Oslo kommune hadde stoppet vedlikeholdet av trærne, plantet vi nye trær. NRK rapporterte om aksjonen.

Det er en stor glede å nå kunne rapportere at byrådet nå har bevilget 8,6 millioner kroner til planting av 65 nye kastanjetrær i Bygdøy Allé. Byråd Lan Marie Berg sier til Dagsavisen at «nå kommer det endelig nye trær. Bymiljøetaten vil så snart det er mulig neste år starte arbeidet. Vi vil også gi trærne bedre vekstvilkår enn hva de har i dag. Blant annet sørge for at de ikke blir så utsatt for salting som de er i dag»

Velforeningen takker for bevilgningen. Vi skal følge med og følge opp!

Publisert: 2018-10-01; Kommentér