Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

ÅRSMØTE mandag 24. april 2023

Skarpsno, Gimle og Frogner vel inviterer til årsmøte mandag 24. april kl. 19 på Schafteløkken

Styret er glad for å invitere til Årsmøte mandag 24. april. Som vanlig avslutter vi med ost og vin. Vi ber alle medlemmer betale kontingenten på kr. 300 for 2023 innen 20. april. Alle medlemmer med registrert e‑postadresse har fått faktura i separat e‑post. Andre medlemmer bes betale over nettbank eller med giro til05300353128 eller Vipps 639612. Husk å påføre navn dersom du benytter brevgiro. Gamle og nye medlemmer kan også betale kontingenten kontant eller med Vipps ved møtestart 24. april.

Et medlemskap gjelder husstanden, og hver husstand kan møte med to medlemmer på Årsmøtet og Høstmøtet.

Dørene åpnes 18:30. Det vil bli kontroll ved døren nede. Til nød kan man få betale ved inngangen med Vipps, men dette vil skape kø og venting for de andre. 

Program


Generalforsamling 2021
Dagsorden
1. Velkommen
2. Valg av person til å signere møteprotokollen
3. Årsberetning for 2022
4. Regnskap for 2022
5. Valg av styret

Etter generalforsamlingen


Aktuelle saker i bydelen
Styret vil informere om aktuelle saker i bydelen, med mulighet for medlemmer til å ta opp nye saker de mener fortjener oppmerksomhet.

Foredrag av Marianne Leisner om Gartneriet på Bygdø Kongsgård

Gartneriet på Bygdø Kongsgård er rehabilitert og bygget opp til et urbant landbrukssenter. Marianne Leisner var prosjektleder for helheten på Gartneriet. Hun vil i sitt foredrag fortelle om historien på stedet og prosessen med å bygge det opp til et sted med sterke lokale kretsløp.

På slutten av møtet byr vi på ost og vin.
Etter disse innslagene byr vi tradisjonen tro på vin, ost og kjeks og en hyggelig stund frem til kl. 22.30.

Nærmere om valg av styret:
Valgkomitéen vil på Årsmøtet presentere sitt forslag basert på styremedlemmer på valg og innkomne forslag innsendt før Årsmøtet. Medlemmene kan henvende seg til valgkomitéen. Generalforsamlingen velger styret. Valget forberedes av en valgkomité som oppnevnes av generalforsamlingen. Styret konstituerer seg selv og velger leder.

Dagens styre er Andreas Melander (leder), Håkon Wium Lie, Lene Ørnhoft, Jo Piene, Anne-Lise Heitmann, Kjetil Wiedswang, Eva Lystad og Audun Engh.

På valg i 2023: Eva Lystad, Lene Ørnhoft og Kjetil Wiedswang.
Eva Lystad stiller ikke til gjenvalg. 
Styret er lei for å meddele at Audun Engh er gått bort. 

Det er anledning til å foreslå andre kandidater til styreverv. Vedtektene gir anledning til å ha inntil 7 medlemmer i styret. Henvendelse kan rettes til valgkomitéen som består av:
Øyvind Kaul Kragerud, Thomas Heftyes gt. 2, 0272 Oslo, ok@kragerudco.no mobil 97616108
Per Ove Asperud, Kruses gt. 5B,0263 Oslo, asperud@gmail.com, mobil 93480271

Årsberetning 2022
Årsmøtet
 for 2022 ble avholdt 19. mai 2022 med nærmere 100 deltagere. Det var det første fysiske møtet på 3 år pga. koronapandemien.

Det ble besluttet mot én stemme å endre bruken av ordet formann til leder i vedtektene. Forslaget var lagt frem på årsmøtet i 2021.
Arkitekt Einar Jarmund presenterte en liste over 10 vesentlige og inngripende premisser å ivareta for å oppnå en menneskevennlig og levedyktig utbygging av Filipstad.

Høstmøtet ble avholdt 3. november 2022 kl. 19:00 på Schafteløkken med nærmere 100 deltagere

Det ble avholdt et kåseri «Fra administrasjonsbygg for Oslo Lysverker til Sommerro House 2015-2022.
Arkitekt Lisbeth Halseth, partner og kulturminneansvarlig hos LPO arkitekter, ga oss et innblikk i arbeidet.

Historiker, forfatter og tidligere journalist Ulf Andenæs har skrevet boken «Arkitekturoppgjøret». På høstmøtet kåserte han om tema fra boken.

På begge møtene informerte styret om aktuelle saker i bydelen:
– Reguleringsplan for Heia
– Utbygging på tomten Frognerhjemmet, alternativt forslag 
– Byste /statue av Jens Book-Jenssen på Thomas Heftyes plass
– Status Uranienborg Kirke – ombygging av kirketrappen
– Filipstad og fjerning av fergeterminalen
– Nissen skole
– Thomas Heftyes gate 37A
– Sykkelfelt i Løvenskiolds gate
– Høyhus på Filipstad

Styret har avholdt 4 styremøter.

Nettside
Vellets nettside www.skarpsnovel.no har vært jevnlig brukt til oppslag om saker i media og linker til disse, til informasjon om avgjørelser i Bystyret, informasjon om kommende møter og møtereferater, samt verving av medlemmer.

Facebook
Det er opprettet en side på Facebook for vellets aktiviteter. Her deles også artikler om viktige saker i bydelen. Søk «Skarpsno og Gimle Vel» på Facebook.www.facebook.com/skarpsnooggimlevel.


Generelt
Styret oppfordrer medlemmene til å følge med i sitt nærmiljø og melde fra om noe skjer som kan true bomiljøet og områdets karakter. Ta kontakt på facebook-siden eller send e-post til styret@skarpsnovel.no.

Hilsen Styret 
Andreas Melander, leder  andreas@sharespaces.no , Jo Piene (medlemsregister/regnskap) jopiene@hotmail.com , Anne-Lise Heitmann (medlemsregister)heitmann.libretto@mac.com,  Eva Lystad, Lene Ørnhoft, Håkon Wium Lie, Kjetil Wiedswang

Regnskap 2022 Skarpsno, Gimle og Frogner Vel
2022202120222021
DriftsinntekterEiendeler
Fakturerte medlemskontingenter603000Bøker for videresalg1785018450
Salg av bøker2001000Kundefordringer600668
Frivillig kontingent og gaver0900Utestående beløp fra Gimle Vel02213
Sum inntekter605001900Avsetning for tap1913
Driftskonto 0530.03.531281661116611
DriftskostnaderPlansmiekonto 0540.12.59.73430143014
Porto30962720Kapitalkonto 0521.07.10134213868212456
Utsendelse010878Sum eiendeler262171253112
Leie av møtelokaler75001908
Servering års- og høstmøte191430Egenkapital
Julemøte5737750Annen egenkapital258778154969
Styremøter42339063Sum egenkapital258778154969
Seminar Filipstad1000400
Beholdningsendring bøker01000Gjeld
Honorar styreformann1000010000Leverandørgjeld3000400
Bistand regnskap og revisjon00Mottatt forskuddsbetalt kontingent097350
Datakostnad1490586Diverse393793
Regnskapsprogram Visma28352685Sum gjeld339398143
Andre kostnader, bank og data42175
Sum driftskostnader5545340065Sum egenkapital og gjeld262171253112
Finansielle poster
Renteinntekter1412336
Årsresultat6459-37829Revidert 31. mars 2023 av Thor Eckmann