Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

ÅRSMØTE mandag 24. april 2023

Skarpsno, Gimle og Frogner vel inviterer til årsmøte mandag 24. april kl. 19 på Schafteløkken

Styret er glad for å invitere til Årsmøte mandag 24. april. Som vanlig avslutter vi med ost og vin. Vi ber alle medlemmer betale kontingenten på kr. 300 for 2023 innen 20. april. Alle medlemmer med registrert e‑postadresse har fått faktura i separat e‑post. Andre medlemmer bes betale over nettbank eller med giro til05300353128 eller Vipps 639612. Husk å påføre navn dersom du benytter brevgiro. Gamle og nye medlemmer kan også betale kontingenten kontant eller med Vipps ved møtestart 24. april.

Et medlemskap gjelder husstanden, og hver husstand kan møte med to medlemmer på Årsmøtet og Høstmøtet.

Dørene åpnes 18:30. Det vil bli kontroll ved døren nede. Til nød kan man få betale ved inngangen med Vipps, men dette vil skape kø og venting for de andre. 

Program


Generalforsamling 2021
Dagsorden
1. Velkommen
2. Valg av person til å signere møteprotokollen
3. Årsberetning for 2022
4. Regnskap for 2022
5. Valg av styret

Etter generalforsamlingen


Aktuelle saker i bydelen
Styret vil informere om aktuelle saker i bydelen, med mulighet for medlemmer til å ta opp nye saker de mener fortjener oppmerksomhet.

Foredrag av Marianne Leisner om Gartneriet på Bygdø Kongsgård

Gartneriet på Bygdø Kongsgård er rehabilitert og bygget opp til et urbant landbrukssenter. Marianne Leisner var prosjektleder for helheten på Gartneriet. Hun vil i sitt foredrag fortelle om historien på stedet og prosessen med å bygge det opp til et sted med sterke lokale kretsløp.

På slutten av møtet byr vi på ost og vin.
Etter disse innslagene byr vi tradisjonen tro på vin, ost og kjeks og en hyggelig stund frem til kl. 22.30.

Nærmere om valg av styret:
Valgkomitéen vil på Årsmøtet presentere sitt forslag basert på styremedlemmer på valg og innkomne forslag innsendt før Årsmøtet. Medlemmene kan henvende seg til valgkomitéen. Generalforsamlingen velger styret. Valget forberedes av en valgkomité som oppnevnes av generalforsamlingen. Styret konstituerer seg selv og velger leder.

Dagens styre er Andreas Melander (leder), Håkon Wium Lie, Lene Ørnhoft, Jo Piene, Anne-Lise Heitmann, Kjetil Wiedswang, Eva Lystad og Audun Engh.

På valg i 2023: Eva Lystad, Lene Ørnhoft og Kjetil Wiedswang.
Eva Lystad stiller ikke til gjenvalg. 
Styret er lei for å meddele at Audun Engh er gått bort. 

Det er anledning til å foreslå andre kandidater til styreverv. Vedtektene gir anledning til å ha inntil 7 medlemmer i styret. Henvendelse kan rettes til valgkomitéen som består av:
Øyvind Kaul Kragerud, Thomas Heftyes gt. 2, 0272 Oslo, ok@kragerudco.no mobil 97616108
Per Ove Asperud, Kruses gt. 5B,0263 Oslo, asperud@gmail.com, mobil 93480271

Årsberetning 2022
Årsmøtet
 for 2022 ble avholdt 19. mai 2022 med nærmere 100 deltagere. Det var det første fysiske møtet på 3 år pga. koronapandemien.

Det ble besluttet mot én stemme å endre bruken av ordet formann til leder i vedtektene. Forslaget var lagt frem på årsmøtet i 2021.
Arkitekt Einar Jarmund presenterte en liste over 10 vesentlige og inngripende premisser å ivareta for å oppnå en menneskevennlig og levedyktig utbygging av Filipstad.

Høstmøtet ble avholdt 3. november 2022 kl. 19:00 på Schafteløkken med nærmere 100 deltagere

Det ble avholdt et kåseri «Fra administrasjonsbygg for Oslo Lysverker til Sommerro House 2015-2022.
Arkitekt Lisbeth Halseth, partner og kulturminneansvarlig hos LPO arkitekter, ga oss et innblikk i arbeidet.

Historiker, forfatter og tidligere journalist Ulf Andenæs har skrevet boken «Arkitekturoppgjøret». På høstmøtet kåserte han om tema fra boken.

På begge møtene informerte styret om aktuelle saker i bydelen:
– Reguleringsplan for Heia
– Utbygging på tomten Frognerhjemmet, alternativt forslag 
– Byste /statue av Jens Book-Jenssen på Thomas Heftyes plass
– Status Uranienborg Kirke – ombygging av kirketrappen
– Filipstad og fjerning av fergeterminalen
– Nissen skole
– Thomas Heftyes gate 37A
– Sykkelfelt i Løvenskiolds gate
– Høyhus på Filipstad

Styret har avholdt 4 styremøter.

Nettside
Vellets nettside www.skarpsnovel.no har vært jevnlig brukt til oppslag om saker i media og linker til disse, til informasjon om avgjørelser i Bystyret, informasjon om kommende møter og møtereferater, samt verving av medlemmer.

Facebook
Det er opprettet en side på Facebook for vellets aktiviteter. Her deles også artikler om viktige saker i bydelen. Søk «Skarpsno og Gimle Vel» på Facebook.www.facebook.com/skarpsnooggimlevel.


Generelt
Styret oppfordrer medlemmene til å følge med i sitt nærmiljø og melde fra om noe skjer som kan true bomiljøet og områdets karakter. Ta kontakt på facebook-siden eller send e-post til styret@skarpsnovel.no.

Hilsen Styret 
Andreas Melander, leder  andreas@sharespaces.no , Jo Piene (medlemsregister/regnskap) jopiene@hotmail.com , Anne-Lise Heitmann (medlemsregister)heitmann.libretto@mac.com,  Eva Lystad, Lene Ørnhoft, Håkon Wium Lie, Kjetil Wiedswang

Regnskap 2022 Skarpsno, Gimle og Frogner Vel
2022202120222021
DriftsinntekterEiendeler
Fakturerte medlemskontingenter603000Bøker for videresalg1785018450
Salg av bøker2001000Kundefordringer600668
Frivillig kontingent og gaver0900Utestående beløp fra Gimle Vel02213
Sum inntekter605001900Avsetning for tap1913
Driftskonto 0530.03.531281661116611
DriftskostnaderPlansmiekonto 0540.12.59.73430143014
Porto30962720Kapitalkonto 0521.07.10134213868212456
Utsendelse010878Sum eiendeler262171253112
Leie av møtelokaler75001908
Servering års- og høstmøte191430Egenkapital
Julemøte5737750Annen egenkapital258778154969
Styremøter42339063Sum egenkapital258778154969
Seminar Filipstad1000400
Beholdningsendring bøker01000Gjeld
Honorar styreformann1000010000Leverandørgjeld3000400
Bistand regnskap og revisjon00Mottatt forskuddsbetalt kontingent097350
Datakostnad1490586Diverse393793
Regnskapsprogram Visma28352685Sum gjeld339398143
Andre kostnader, bank og data42175
Sum driftskostnader5545340065Sum egenkapital og gjeld262171253112
Finansielle poster
Renteinntekter1412336
Årsresultat6459-37829Revidert 31. mars 2023 av Thor Eckmann

Publisert: 2023-04-01; Kommentér

ÅRSMØTET 2023

Dato for Årsmøtet 2023 er satt til mandag 24. april. Som vanlig starter møtet kl. 19.00.

Publisert: 2023-01-23; Kommentér

STEMMER FRA EN BYGÅRD

Et av medlemmene i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel har skrevet en nydelig bok om bygården sin, Thomas Heftyesgt. 45. Boken gjenlyder av stemmer gjennom 120 år med historier fra hundrevis av levde liv – fra bygården sto ferdig i år 1900 og frem til pandemien i 2020. Vibeke Thorsen har et stort materiale å øse av. Først og fremst sine egne 70 år i bygården; først som barn på hyppige besøk hos mormor, morfar og tante, deretter fra sitt eget voksenliv i gården med mann og barn. Hennes egen fortellerstemme vekker til live mormorens minner og morens oppvekst i bygården, naboers beretninger og ikke minst gamle dokumenter fra en fjern tid. Hun er så heldig å ha naboer som har bodd der hele sitt liv. Slik som Pål som husker drøye 80 år og så langt tilbake som til sin egen trehjulsykkel, der faren hadde montert et skilt med «Gi ikke gutten penger til is.» Og umistelige dokumenter fra den strenge gårdsbestyrerens korrespondanse med leieboerne om alt fra husleie til installeringen av vannklosetter i 1934. Responsen fra beboerne var delte. «..fordi innleggingen av WC eventuelt vilde bety en økning i husleien vil jeg derfor heller renoncere på WC.» Bøttedo i baktrappen holdt for mange, men vannklosetter ble det.

Det er 120 år med gleder og sorger. Store sorger. Avskjedshilsen til klassen fra morens jødiske venninne 26.november 1942 «Takk for meg. Nå får dere ikke se meg mer. I natt ble vi arrestert.»

Uhyggen med Quislings bolig to-tre kvartaler unna.

Fra fremtiden blir skapt i bokens første sider med sporvogner og elektrisk lys i Frognerveien, til hun og mannen nå sitter som besteforeldre på det som en gang var mormorens kjøkken, er boken et stykke Oslo-historie.

Som småbarnsforeldre på 70-tallet med mange unger i gården og godt samhold mellom beboerne, som etterhvert ble selveiere, ble innredning av hobbyrom i kjelleren og lekeplasser i bakgården viktige oppgaver. Men nye, mørke skyer ruvet på himmelen i form av rivningsplaner og saneringstrusler i bydelen, og det ble store saker å engasjere seg i. Et kapittel i boken er viet det Vibeke Thorsen kaller politiske nesten-katastrofer. Allerede i 1971 besluttet Bystyret å legge en firefelts motorvei gjennom Frognerparken. Galskapen ble fulgt opp allerede i 1974 med den såkalte Frognerplanen. Den gikk ut på å sanere hele området med gamle, vakre villaer og hager mellom Kirkeveien, Frognerveien, Eckersbergsgate/Odinsgate og Professor Dahls gate med henblikk på sosial boligbygging. Og i 1992 planla myndighetene nedhugging av alle kastanjetrærne i Bygdøy Allé for å utvide kjørebanen. Eksemplene er mange fler, men kampen om bevaring av Schafteløkken ble nærmest en revolusjon. Frogner menighet hadde overtatt den historiske løkkebebyggelsen allerede i 1910, uten helt å forstå ansvaret. I 1985 var forfallet gått så langt at bygningene så ut som gamle rønner, og menighetsrådet ville rive dem. Bestyrtelsen blant folk ble enorm, og tradisjonen tro ble det dannet aksjonsgruppe. Frontene sto steilt mot hverandre i mange år inntil Bystyret vedtok bevaring av kulturskatten, og i 1989 ble Schafteløkken restaurert. Denne perlen på Frogner har en stor plass i bydelens hjerte og følges av beboerne med et våkent blikk.

Vibeke Thorsen er en god forteller. Boken «Thomas Heftyesgt. 45» ble til under corona-pandemien, som nå er blitt en del av historien. Vil du lese om livene i Thomas Heftyes gate 45 kan boken kjøpes hos Norli eller på Bymuseet. Man kan også kontakte forfatteren direkte på mobilnr. 924 85 062 eller epost anne.vibeke.thorsen@gmail.com.

Anne-Lise Heitman

Publisert: 2023-01-16; Kommentér

HØSTMØTE I SKARPSNO, GIMLE OG FROGNER VEL

Møtet ble avholdt torsdag 3. november 2022 kl. 19:00 på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1 (rett ved Frogner plass). Møtet var fulltegnet.

Fra innkallingen til møtet:

Styret ønsker medlemmene velkommen og orienterer om aktuelle saker. 

Deretter får vi kåseriet «Fra administrasjonsbygg for Oslo Lysverker til Sommerro House 2015-2022 – historien bak den lange transformasjonsprosessen og hvordan man har jobbet». Om tilbakeføring og nennsom restaurering, om leting etter riktige materialer og farger. Klarer man å bygge nytt rundt verdifulle interiør og kunstverk? Hvordan innpasse ny teknikk og krav?
Lisbeth Halseth, partner og kulturminneansvarlig hos LPO arkitekter, gir oss et innblikk i arbeidet.

På vellets høstmøte oktober 2017 holdt historiker, forfatter og tidligere journalist Ulf Andenæs et kåseri med 26 punkter om utbygging og bevaring i Oslo.  Nå har han skrevet boken «Arkitekturoppgjøret», der han tar et oppgjør med sjelløs modernistisk arkitektur, og løfter frem den tradisjonsbaserte klassiske arkitekturen som respekterer naturen og omgivelsene.
På årets høstmøte kåserer han om tema fra boken.

Servering
Etter disse innslagene byr vi tradisjonen tro på vin, ost og kjeks og en hyggelig stund frem til kl. 22:30.

Påmelding
I likhet med vårens Årsmøte har vi påmelding til Høstmøtet, og antall deltagere begrenses til 60 personer pluss styret. Påmelding skjer skriftlig ved å besvare denne e-posten, eller sende sms til 99726854. Meld også fra om påmeldingen gjelder én eller to personer.

Betaling av medlemskontingent for 2022
Kontingenten for 2022 må være betalt for å delta på Høstmøtet.

Vervepremie
Ta med deg et nytt medlem på møtet og bli belønnet med vellets bokutgivelse «Fra Løkke til Fasjonabelt Strøk» gratis. Boken er også til salgs på møtet for kr. 200. Kontingenten kan da betales med vipps.

Facebook
Hvis du er på Facebook kan du “like” vår side der og følge med på nyheter.
https://www.facebook.com/skarpsnooggimlevel/

Nettside
Man kan også følge våre aktiviteter på www.skarpsnovel.no

Hilsen styret
Andreas Melander (leder), Jo Piene, Eva Lystad, Håkon Wium Lie, Lene Ørnhoft, Audun Engh, Kjetil Wiedswang, Anne-Lise Heitmann.  E-post til styret: post@skarpsnovel.no

Publisert: 2022-10-21; Kommentér

Dato for høstmøte

Torsdag 3. november kl 19 avholder Skarpsno, Gimle & Frogner Vel sitt tradisjonelle høstmøte på Schafteløkken. Vi lover et interessant program og ønsker gamle og nye medlemmer velkommen.

Publisert: 2022-09-26; Kommentér

Barokkbrunsj i Gange-Rolvs gate

Lørdag 15. oktober kl 11:00 er et mulig å oppleve barokkmusikk i et aldeles storslagent rom på Skarpsno. Løkken Nøisomhed åpner sine dører og publikum vil få et skjeldent innsyn i barokk galskap. Fra programmet:

Til alle tider har galskapen fascinert mennesket. I 1600-tallets London pleide byens innbyggere å betale for inngang til House of Bedlam, en institusjon som huset mange ulykkelige skjebner og forstyrrede mennesker. Denne fascinasjonen er noe som har blitt gjenspeilet i musikken fra denne tiden gjennom arieformen «Mad songs»: her synger «gale» karakterer, og fordi galskap ofte skildres med store og kraftige humørsvigninger, er musikken full av kontraster og dramatikk. På lunsjkonserten med Bislet Barokk får dere gjennom musikken, reise inn i hodene til mange av de diliriske karakterene som, av komponister som Purcell og Eccles, skildres på 1600-tallet

Billetter her: https://osloearly.no/pf/15-oktober-barokkbrunsj/

Publisert: 2022-09-19; Kommentér

Ny styreleder valgt

På første styremøte etter Årsmøtet som var 19. mai, ble Andreas Melander valgt til ny styreleder. Andreas har også for flere år siden vært styreleder i vellet. Vi ønsker ham velkommen tilbake som styreleder i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel!

Publisert: 2022-05-26; Kommentér

Årsmøtet 19. mai 2022

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel var glade for igjen å kunne invitere medlemmene til Årsmøte på Schafteløkken torsdag 19. mai kl 19.00 etter to års pause under pandemien.

Innkallingen var sendt ut i god tid mht fristen på tre uker, og medlemmene var oppfordret til å melde seg på skriftlig og betale kontingenen for 2022 før møtet. Styret hadde denne gang satt maks antall til 60 deltagere pluss styret.

Da Årsmøtet måtte endre tidspunkt fra opprinnelig planlagte 12. mai til 19. mai (grunnet utleier), ble programmet for møtet endret når det gjaldt kåsør.

PÅ DAGSORDEN STO :

1. Velkommen

2. Valg av person til å signere møteprotokollen

3. Årsberetning for 2021

4. Regnskap for 2021

5. Endring av vedtektene,

6. Valg av styre

Årsberetning og regnskap for 2021 ble gjennomgått og godkjent. 

ENDRING AV VEDTEKTENE.

På Årsmøtet 2021 kom det forslag fra et av medlemmene om å endre vedtektene fra bruken av ordet formann til leder.  Endring av vedtektene krever ¾ flertall i lovlig innkalt generalforsamling. Saken ble derfor satt opp på årsmøtet 2022. Det var på forhånd kommet inn en mail fra et av medlemmene som ønsket å beholde ordet leder. Forslag til avstemming: Endre i vedtektene til å bruke leder og nestleder. Forslaget ble vedtatt med en stemme imot.

VALG AV STYRE OG VALGKOMITE.

Fire av styremedlemmene var på valg og ble gjenvalgt. Som nytt styremedlem hadde valgkomiteen innstilt Andreas Melander. Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent, og styret består etter valget av Audun Engh, Håkon Wium Lie, Anne-Lise Heitmann, Jo Piene, Lene Ørnhoft, Eva Lystad, Kjetil Wiedswang og Andreas Melander.

Audun Engh har vært styreleder i vellet i ni år, og styremedlem før det. Han hadde nå meddelt at han ikke lenger ønsket å være leder. Stor applaus til Audun for hans store og lange innsats gjennom disse årene!

Slik vedtektene tilsier konstituerer styret seg selv og velger ny styreleder på første styremøte, som blir i uke 21.

Valgkomiteen ble også gjenvalgt og består av Per Ove Asperud og Øyvind Kaul Kragerud, mens Thor Eckmann fortsetter som revisor.

Etter generalforsamlingens formelle program ble det gitt en orientering om aktuelle saker i bydelen:

– Reguleringsplan for Heia 
– Utbygging på tomten Frognerhjemmet
– Byste /statue av Jens Book-Jenssen på Thomas Heftyes plass 

– Status Uranienborg Kirke – ombygging av kirketrappen

– Filipstad og fjerning av fergeterminalen

– Utbygging på Nissen skole     

Kveldens kåsør var Arkitekt Einar Jarmund fra Einar Jarmund & Co AS som presenterte en liste over 12 vesentlige og inngripende premisser for å oppnå en menneskevennlig og levedyktig utbygging av Filipstad, etterfulgt av en spennende dialog med møtedeltagerne.

Vellet holder på sin hyggelige tradisjon med ost og vin etter det formelle møtet, og kvelden ble også denne gang avsluttet ca kl 22.30.

Publisert: 2022-04-19; Kommentér

Heia Heia!

Faksimile fra Aftenposten

(2022-01-27) Heia er et unikt nabolag i vårt omårde. En liten stikkvei fra Bygdøy Allé tar deg til et område som er vakkert og vel bevart. Men et hull i reguleringsplanen åpner for bygging i hager som ikke er eksplisitt vernet. Velforeningen har tatt opp kampen for å tette hullet og styremedlem Eva Lystad leder kampen. Aftenposten skriver om saken i dag.

Lenke

Publisert: 2022-01-27; Kommentér

Nyplantet eik i Skarpsnoparken

I dag, 5. mai 2021, ble det plantet et flott eiketre i Skarpsnoparken. Måtte det vokse seg stort og være til pryd og glede de neste 1000 år. På bilde to kan man også se den kjempestore poppelen som Vellet reddet fra hugst noen år tilbake. En poppel vil ikke leve like lenge som en eik, men vi håper også dette treet har mange år foran seg. Takk til Oslo kommune for planting.

Publisert: 2021-05-04; Kommentér