Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Vedtekter

Vedtekter for Skarpsno, Gimle og Frogner Vel

Vedtekter for Skarpsno, Gimle og Frogner Vel vedtatt på konstituerende generalforsamling for Skarpsno Vel 8. mars 1988 i Videnskapsakademiet, med endringer fortatt på generalforsamling 17. april 2012 i forbindelse med sammenslåing av Skarpsno og Gimle Vel, endringer vedtatt på Årsmøte 14. april 2016, i forbindelse med utvidelse av Vellets område og endret navn, og endring vedtatt på Årsmøte 19. mai 2022 om å forandre ordene styreformann og viseformann til styreleder og nestleder.

Paragraf 1

Skarpsno, Gimle og Frogner Vels formål er å verne bygningsmiljøet og strøkets karakter og sørge for beboerinnflytelse når det gjelder reguleringsplaner, byggesaker, trafikksaker, og vern av parkområder og vegetasjon, og arbeider for et allsidig bomiljø i strøket.

Paragraf 2

Med bydelene Skarpsno, Gimle og Frogner forstås her et område som i retning med klokken begrenses av Frognerkilen til Bygdøy Allé, nordover Frognerbekken til Frognerparken, Halvdan Svartes gate, Kirkeveien, Professor Dahls gate, Schives gate, Gyldenløves gate, Colbjørnsens gate, Skovveien, Frognerveien, Bygdø Allé og Niels Juels gate.

Paragraf 3

Beboerne innen nevnte område og andre som vil arbeide for Vellets formål, kan bli medlemmer i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel.

Paragraf 4

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel har et styre på 5 til 7 medlemmer med 2 års funksjonstid.

Styret ivaretar Skarpsno, Gimle og Frogner Vels interesser vis-á-vis politiske myndigheter og offentlige organer, og holder likeledes kontakt med andre velforeninger og beboerorganisasjoner der dette er naturlig.

Styret sørger selv for å holde seg orientert om saker av enhver art som faller innenfor Vellets formål.

Styret tar selv initiativ der dette synes nødvendig og/eller ønskelig.

Styret holder møter så ofte det er hensiktsmessig. Det føres protokoll.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst to styremedlemmer behandler en sak. Prinsipielle saker skal behandles i fulltallig møte.

Paragraf 5

Ordinært innkalles Generalforsamlingen av styret 1 gang per år med 3 ukers varsel.

Generalforsamlingen fastsetter vedtektene og velger styret. Leder velges ved eget valg. Valget forberedes av en valgkomité som oppnevnes av generalforsamlingen. Styret konstituerer seg selv.

Generalforsamlingen fastsetter kontingent og velger revisor.

Generalforsamlingen skal godkjenne årsmelding og regnskap.

Paragraf 6

Endring i vedtektene kan bare skje med 3/4 flertall i lovlig innkalt generalforsamling.

Kategori: |

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *