Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Sykkelstier i Gyldenløves gate – uttalelse fra SGFV

Vårt Oslo skriver: «Nå er løsningen for sykkelvei i Gyldenløves gate bestemt. Det blir sykkelfelt i begge retninger, men 50 parkeringsplasser bevares. – Jeg er helt satt ut og kan nesten ikke tro det er sant, sier oppgitt lokalbeboer».

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel er sterkt uenig i kommunens konklusjon om Gyldenløvesgates fremtid. Her er vår uttalelse om saken: 


— Uttalelse til naboinformasjon i forbindelse med etablering av sykkelfelt og fjerning av alle parkeringsplasser i Gyldenløves gate.

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel uttaler seg til utsendt naboinformasjon januar 2019 «Tiltak for  syklende og gående i Gyldenløves gate». Ifølge naboinformasjonen innebærer forslaget å: •Bygge sykkelfelt på begge sider av Gyldenløves gate fra Kirkeveien til Niels Juels gate •Legge rød asfalt på sykkelfeltene og reasfaltere veibanen •Fjerne all gateparkering på begge sider av Gyldenløves gate for å frigjøre plass til sykkelfeltene •Stramme inn de fleste kryssene •Fjerne alle HC-plasser og flytte disse til tverrgående gater •Ikke tillate varelevering til forretninger/næringsdrivende nederst i Gyldenløves gate men flytte til nærliggende gater •Ladestolper for el-biler i Gyldenløves gate vil fjernes og få ny plassering

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel er sterkt kritisk til Bymiljøetatens manglende involvering av beboere, velforeninger og Frogner Bydelsutvalg i denne saken. Bymiljøetaten kjører frem et forslag til gjennomføring med kort varsel uten å se på alternative løsninger i samarbeid med involverte parter. Vi ber derfor om at tiltaket ikke gjennomføres, men at det gjennomføres en grundig utredning og  konsekvensanalyse der de berørte parter og valgte bydelspolitikere involveres.


—Mangel på involvering

Bymiljøetaten begrunner tiltaket med at forholdene for gående og syklende i Gyldenløves gate vil bedres. Vi mener at en prosess med aktiv medvirkning vil gi alternative løsninger som gjør at Gyldenløves gate kan brukes i et fint samspill av gående, kjørende og syklende.

—Vellet støtter vedtaket i Frogner Bydelsutvalg.

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel støtter vedtak fra Frogner Bydelsutvalgs møte 5.2.2019 sitert under: «1. Bydelsutvalget i Frogner uttaler seg til utsendt naboinformasjon i forbindelse med etablering av sykkelfelt i Gyldenløves gate. Bydelsutvalget har ved flere anledninger formidlet sine synspunkter, både muntlig og skriftlig vedrørende sykkelstrategien. 2. Gyldenløves er en av Oslos vakreste parkgater til stor glede for så vel gående, syklende og kjørende. Bydelsutvalget viser til vedtak fra oktober 2018, der vi ønsker løsning med blandet trafikk. Å fjerne parkeringsplassene i gaten til fordel for egne sykkelveier er verken nødvendig eller ønskelig i Gyldenløves gate. Bymiljøetaten bør heller i en første fase tilrettelegge for tryggere trafikk for alle trafikanter gjennom fartstiltak, sykkelskilting, utbedre veidekke og tilrettelegge bedre i kryss. 3. Bydelsutvalget i Frogner ber om at Bymiljøetaten i større grad må inkludere bydelen i planleggingen av prosjekter i bydelene. Det ville både bydelen og Bymiljøetaten tjene på.»

— Sterk motstand i lokalmiljøet – vil ødelegge bokvalitet

Gyldenløves gate er en vakker parkgate med brede fortau og veibane hvor gående, syklende og biler deler veibanen uten problemer. Å fjerne parkering for beboere på begge sider av gaten vil skape  store utfordringer for barnefamilier, eldre og næringsdrivende som er avhengig av å kunne parkere i gaten for å komme til boligen sin eller drive sin   forretningsvirksomhet. Det etablerte bomiljøet vil kraftig reduseres og det vil kunne tvinge barnefamilier til å flytte ut av byen. Vi foreslår å gjennomføre fartsbegrensende tiltak i Gyldenløves gate, noe som vil medføre at syklister  og kjørende fint kan dele veibanen som her er mye bredere enn andre gater i bydelen. Vi foreslår å prøve ut dette for en periode og følge opp med målinger av biltrafikk og antall syklister og kartlegge erfaringene. Biltrafikken i Gyldenløves gate er redusert betraktelig ved at gjennomkjøring er mindre og beboerparkering har redusert fremmedparkering i gaten. Forholdene for syklister er gode i Gyldenløves gate, og kan derfor ikke sammenlignes med mere trafikkerte gater hvor sykkelfelt er nødvendig. Vi er sterkt uenig i at å fjerne parkering og bygge opphøyde, røde sykkelfelter vil «bedre forholdene for gående i Gyldenløves gate» som Bymiljøetaten bruker som begrunnelse. Vi har til gode å høre noen som klager på at forholdene for gående er dårlige- snarere tvert imot – og ber Bymiljøetaten dokumentere sin påstand om dette og hvor de har dette fra.

— Alternativer må utredes

Vellet ber derfor om at det utredes alternativer som ikke ødelegger gaten og boforholdene i Gyldenløves gate. Vi mener det er fullt mulig å finne et alternativ som gir plass til både syklister og trafikanter og gående i et fint samspill i Gyldenløves gate.

Hilsen Styret i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel

Publisert: 2019-05-30; Kommentér

Bydelens dag

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel var tilstede på bydelens dag, på Frogner stadion 4. mai. Vi stilte med vårt nye banner og informerte om aktuelle saker vi arbeider med. Vi bød også på boller og brus, til avveksling fra ost og rødvin.

Publisert: 2019-05-11; Kommentér

ÅRSMØTE 2019

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel avoldt Årsmøte torsdag 4. april kl 19.00 på Schafteløkken. Styremedlemmer som var på valg ble gjenvalgt. Etter Årsmøtes formelle saker ble det arrangert:

PANELDEBATT MED LOKALPOLITIKERE

Det er valg til bystyre og bydelsutvalg i høst, og vi hadde invitert alle partiene til å delta i en debatt om viktige saker for Oslo og Frogner bydel de neste fire årene. Blant temaene som ble tatt opp var:

– Planene for utbygging på Majorstuen
– Planene for Filipstad
– Utbygging på Nissen skole
– Sykkelfelt og parkering, bl.a. i Gyldenløves gate
– Beboerparkering
– Garasjeanlegget i Kruses gate
– Fremtidige trikkeløsninger, bl.a. foreslått trikk i Skovveien
– Bygdøy Alles fremtid

Følgene lokalpolitikere deltok i panelbedatten:
Jens Jørgen Lie fra Høyre
Lene Løken fra Arbeiderpartiet
Arne Haabeth fra Miljøpartiet De Grønne
Ole Malmsten fra Fremskrittspartiet
Bjørg Sandkjær fra Senterpartiet
Tore Walaker fra Venstre

Styreleder Audun Engh ledet debatten.

Møtet ble som vanlig avsluttet med ost og rødvin frem til kl 22.30.

Publisert: 2019-03-11; Kommentér

Vi vant mot parkeringshuset!

Planene om å bygge et gedigent underjordisk parkeringshus på Frogner ser ut til å være stoppet etter at Arbeiderpartiet har snudd i saken. Dette er en stor seier for Velforeningen som har kjempet hardt mot tiltaket. Utbyggerne har presentert prosjektet som et grønt anlegg, primært for lading av snille sykler. Vi tror garasjen heller ville øke bilbruken og pendlertrafikken i området.

Velforeningene i området Frogner, Briskeby, Homansbyen, Skovveien har stått sammen i saken. Vi har også hatt støtte fra lokale politikere: Lene Løken (AP), Ole Jacob Kjendlie (AP), Arne Olav Haabeth (MDG), Tore Nitter Walaker (V) og Anne Lise Bergenheim (V). Takk til alle, hurra!

VårtOslo har en artikkel om saken

Publisert: 2018-11-01; Kommentér

VELKOMMEN TIL HØSTMØTE TIRSDAG 23. OKTOBER

Møtet holdes på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1 (rett ved Frogner plass).

Vi starter møtet med et foredrag ved Liv Berit Tessem, forfatter, journalist og guide:
«Elitene på Frogner gjennom 300 år: Fra plankeadel til kunstnere, skipsredere og statsråder»

Etter foredraget vil vi orientere om aktuelle saker i bydelen, med innspill også fra medlemmene.

* Parkeringsanlegget for 600 biler i Kruses gate
* Bygdøy allé; hva skal skje med nyplanting av kastanjer og utvikling av «bydelsgate»?
* Trikkelinjene i bydelen; ombygging og forslag om flytting av trikkelinjer til Skovveien.
* Sykkelveier og beboerparkering.
* Nybygg på Nissen skole
* Ulovlig nybygg i Frognerveien
* Beboeraksjon Oslo og arbeidet for å påvirke partiene frem til neste kommunevalg 2019.
* Utbyggingen på Filipstad.

Etter foredrag og debatt byr vi tradisjonen tro på vin, ost og kjeks og en hyggelig stund frem til kl. 22.30.

Vellets arbeid er avhengig av en god økonomi. Vi ber derfor medlemmene om å betale kontingenten på kr. 300 for 2019 via nettbank eller giro innen 23. oktober. Kontonummer er 0530 03 53128. Medlemmer med registrert e-postadresse vil motta faktura i egen e-post. Gamle og nye medlemmer kan også betale kontingenten kontant eller med VIPPS ved møtestart 23. oktober.

Ta med deg et nytt medlem på møtet og bli belønnet med vellets bokutgivelse «Fra Løkke til Fasjonabelt Strøk» gratis. Boken er også til salgs på møtet for kr. 200.

Publisert: 2018-10-06; Kommentér

Planter nye trær i Bygdøy allé

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel har lenge kjempet for trærne i Bygdøy Allé. I 2014, da Oslo kommune hadde stoppet vedlikeholdet av trærne, plantet vi nye trær. NRK rapporterte om aksjonen.

Det er en stor glede å nå kunne rapportere at byrådet nå har bevilget 8,6 millioner kroner til planting av 65 nye kastanjetrær i Bygdøy Allé. Byråd Lan Marie Berg sier til Dagsavisen at «nå kommer det endelig nye trær. Bymiljøetaten vil så snart det er mulig neste år starte arbeidet. Vi vil også gi trærne bedre vekstvilkår enn hva de har i dag. Blant annet sørge for at de ikke blir så utsatt for salting som de er i dag»

Velforeningen takker for bevilgningen. Vi skal følge med og følge opp!

Publisert: 2018-10-01; Kommentér

Årsmøte på Schafteløkken 3. mai 2018


Det ble avholdt årsmøte i Skarspno, Gimle og Frogner Vel torsdag 3. mai 2018 i lokalene til Schafteløkken Frogner menighetshus. Vellet hadde invitert flere talere for å belyse dagsaktuelle spørsmål i bydelen. Kveldens første innlegg var ved Daniel Rees, Byrådsekretær for Miljø- og samferdsel, som snakket om «En grønnere og mer levende by» – Byrådets planer for bedre luft, mindre trafikk og mer levende bymiljø i distriktet. Rees fikk applaus for at byrådet har reddet kastanjerekkene i Bygdøy Allé, og litt motstand mot planene om å stenge Løkkeveien.

Jan Vardøen har nylig overtatt Frogner Kino, og sammen med faglig leder Tove Kampestuen ga han en rikt illustrert oppdatering om tilbakeføringen av kinoen til dens opprinnelige utseende. Når kinoen åpnes, kan vil glede oss til at blant annet alle spillefilmer fra norsk filmproduksjon gjennom tidene skal vises.

Etter den formelle delen av møtet fortalte formidlingsleder Linken Apall-Olsen fra Bymuséet om Bymuseets oppgaver og aktuelle utstillinger. Vellets leder, Audun Engh, har personlig bidratt med interiøret fra egen kjellerstue anno 1968.

Åse Amundsen orienterte om byggeplaner ved Hartvig Nissen som vil kunne fortette området ved ballplassen.

Eva Lystad orinterte om det planlagte garasjeanlegget under Kruses gate og om et ulovlig oppsatt anneks i Frognerveien. Det er stort egasjement i lokalmiljøet om slike bygg og planer.

I den formelle delen av årsmåtet ble følgende personer gjevalgt: Audun Engh (leder), Håkon Wium Lie, Anne-Lise Heitmann og Jo Piene. Kjetil Landrog ble innvalgt som nytt styremedlem. Lene Ørnhoft og Eva Lystad var ikke på valg og fortsetter i styret.

Tilslutt invitererte velforeningen til ost og vin og en hyggelig stund frem til kl 22.30. SIDEN VELFORENINGEN I ÅR RUNDER 30 ÅR, ble det også feiret med bursdagskake.

Publisert: 2018-04-09; Kommentér

Bygdøy Allé reddet

Vedtak i Oslo Bystyre 28. februar:

«Bystyret ber byrådet sørge for at Bygdøy Allé blir bedre tilrettelagt for myke trafikanter og at fremkommeligheten for kollektivtrafikken blir bedre.»

«Byrådet bes sørge for at Bygdøy Allé bevares med dagens trasé, med trerekker der de i dag er plassert, samtidig som flest mulig av de eksisterende kastanjetrærne skal bevares og pleies så lenge som mulig, med gradvis utskiftning etter behov.»

Publisert: 2018-03-05; Kommentér

Parkeringsgarasje på Frogner

«Et stort parkeringsanlegg på Frogner vil fremme pendling med bil, stikk i strid med politiske målsettinger» skriver Audun Engh, styreleder i vellet, i et innlegg i Vårt Oslo.

Parkeringsanlegget markedsføres som et «mobilitetshus» for elbiler. Vi kan ikke se at det er lagt inn i planen for prosjektet noen forpliktelser om at det kun skal være for elbiler. Utbyggerne fremhever elbiler, men det fremstår som uforpliktende PR for å få politikere med på laget.

Markedsføringen fremhever også at man tar sikte på lokale bileiere, slik at anlegget kan få parkerte biler vekk fra gaten. Heller ikke dette fremstår som forpliktende betingelser. Vi vil anta at et realistisk budsjett for prosjektet ikke kan ekskludere pendlere, som er et stort markedssegment. Å forbeholde anlegget for lokale bileiere ville åpenbart undergrave lønnsomheten.

Les hele innlegget.

Publisert: 2018-02-22; Kommentér

Byrådet redder Bygdøy Allé!

(2018-01-25) Byrådet har bestemt at kastanjerekkene skal få stå i Bygdøy Allé, og trikken blir ikke flyttet fra Drammensveien og Frognerveien. Dette er en stor seier for Skarpsno, Gimle og Frogner Vel som har kjempet hardt mot planene om hugging og flytting. Byråd Lan Marie Berg (MDG) og leder av Frogner MDG, Arne Haabeth, møtte Audun Engh og Håkon Wium Lie fra velforeningen i dag. På en kald vinterdag ble sangen om Norges nest mest kjent gate – «Når kastanjene blomstrer i Bygdøy Allé» – avsunget i pur glede. Dagsavisen skriver om møtet hvor det også ble foreslått å sette opp en statue av Jens Book-Jensen.

Det var det forrige byrådet, med Guri Melby (V) som byråd, som startet arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for Bydøy Allé. I arbeidet ble det avholdt flere møter hvor innbyggerne ble invitert. De uttrykte massiv motstand mot å hogge trær eller flytte trikkelinjer, men utredningen – som ble gjennomført og skrevet av Norconsult – konkludere likevel med at hogging og flytting var best. De lyttet kanskje mest til Ruter som ønsker å redusere antall trikkestopp? Innbyggerne følte seg overkjørt av en prosess hvor «medvirkning» bare var i navnet.

Skarpsno, Frogner og Gimle Vel synes derfor det er særlig flott at det nye byrådet konkluderer slik innbyggerne ønsker: trærne skal få stå og at trikken skal gå der den går. Vi ser fram til å jobbe konstruktivt med kommunen for å sikre at Bygdøy Allé kan forbli en livlig strøksgate med butikker og serveringssteder. Helst vil vi redusere antall biler og busser som kjører gjennom Bygdøy Allé, men sikre at syklister, fotgjengere og lokalbilister trives.

Camilla Wilhelmsen (FrP) og Byantikvaren har også engasjert seg for å redde Bygdøy Allé. I juli 2017 sa hun: «Jeg råder byrådet til skrinlegge hele forslaget om å flytte trerekken. Bygdøy allé bør bevares slik den er i dag». Det er flott å se at politikere kan enes om gode saker på tvers av partigrenser.

Velforeningen har også tidligere sunget i Bygdøy Allé, sjekk videoen fra geriljagartneraksjonen i 2014! (Trykk på lenke nummer 10 under bildet, «Lei av å vente på nye trær langs Bygdøy Allé»)

Publisert: 2018-01-25; Kommentér