Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Sykkelstier i Gyldenløves gate – uttalelse fra SGFV

Vårt Oslo skriver: «Nå er løsningen for sykkelvei i Gyldenløves gate bestemt. Det blir sykkelfelt i begge retninger, men 50 parkeringsplasser bevares. – Jeg er helt satt ut og kan nesten ikke tro det er sant, sier oppgitt lokalbeboer».

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel er sterkt uenig i kommunens konklusjon om Gyldenløvesgates fremtid. Her er vår uttalelse om saken: 


— Uttalelse til naboinformasjon i forbindelse med etablering av sykkelfelt og fjerning av alle parkeringsplasser i Gyldenløves gate.

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel uttaler seg til utsendt naboinformasjon januar 2019 «Tiltak for  syklende og gående i Gyldenløves gate». Ifølge naboinformasjonen innebærer forslaget å: •Bygge sykkelfelt på begge sider av Gyldenløves gate fra Kirkeveien til Niels Juels gate •Legge rød asfalt på sykkelfeltene og reasfaltere veibanen •Fjerne all gateparkering på begge sider av Gyldenløves gate for å frigjøre plass til sykkelfeltene •Stramme inn de fleste kryssene •Fjerne alle HC-plasser og flytte disse til tverrgående gater •Ikke tillate varelevering til forretninger/næringsdrivende nederst i Gyldenløves gate men flytte til nærliggende gater •Ladestolper for el-biler i Gyldenløves gate vil fjernes og få ny plassering

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel er sterkt kritisk til Bymiljøetatens manglende involvering av beboere, velforeninger og Frogner Bydelsutvalg i denne saken. Bymiljøetaten kjører frem et forslag til gjennomføring med kort varsel uten å se på alternative løsninger i samarbeid med involverte parter. Vi ber derfor om at tiltaket ikke gjennomføres, men at det gjennomføres en grundig utredning og  konsekvensanalyse der de berørte parter og valgte bydelspolitikere involveres.


—Mangel på involvering

Bymiljøetaten begrunner tiltaket med at forholdene for gående og syklende i Gyldenløves gate vil bedres. Vi mener at en prosess med aktiv medvirkning vil gi alternative løsninger som gjør at Gyldenløves gate kan brukes i et fint samspill av gående, kjørende og syklende.

—Vellet støtter vedtaket i Frogner Bydelsutvalg.

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel støtter vedtak fra Frogner Bydelsutvalgs møte 5.2.2019 sitert under: «1. Bydelsutvalget i Frogner uttaler seg til utsendt naboinformasjon i forbindelse med etablering av sykkelfelt i Gyldenløves gate. Bydelsutvalget har ved flere anledninger formidlet sine synspunkter, både muntlig og skriftlig vedrørende sykkelstrategien. 2. Gyldenløves er en av Oslos vakreste parkgater til stor glede for så vel gående, syklende og kjørende. Bydelsutvalget viser til vedtak fra oktober 2018, der vi ønsker løsning med blandet trafikk. Å fjerne parkeringsplassene i gaten til fordel for egne sykkelveier er verken nødvendig eller ønskelig i Gyldenløves gate. Bymiljøetaten bør heller i en første fase tilrettelegge for tryggere trafikk for alle trafikanter gjennom fartstiltak, sykkelskilting, utbedre veidekke og tilrettelegge bedre i kryss. 3. Bydelsutvalget i Frogner ber om at Bymiljøetaten i større grad må inkludere bydelen i planleggingen av prosjekter i bydelene. Det ville både bydelen og Bymiljøetaten tjene på.»

— Sterk motstand i lokalmiljøet – vil ødelegge bokvalitet

Gyldenløves gate er en vakker parkgate med brede fortau og veibane hvor gående, syklende og biler deler veibanen uten problemer. Å fjerne parkering for beboere på begge sider av gaten vil skape  store utfordringer for barnefamilier, eldre og næringsdrivende som er avhengig av å kunne parkere i gaten for å komme til boligen sin eller drive sin   forretningsvirksomhet. Det etablerte bomiljøet vil kraftig reduseres og det vil kunne tvinge barnefamilier til å flytte ut av byen. Vi foreslår å gjennomføre fartsbegrensende tiltak i Gyldenløves gate, noe som vil medføre at syklister  og kjørende fint kan dele veibanen som her er mye bredere enn andre gater i bydelen. Vi foreslår å prøve ut dette for en periode og følge opp med målinger av biltrafikk og antall syklister og kartlegge erfaringene. Biltrafikken i Gyldenløves gate er redusert betraktelig ved at gjennomkjøring er mindre og beboerparkering har redusert fremmedparkering i gaten. Forholdene for syklister er gode i Gyldenløves gate, og kan derfor ikke sammenlignes med mere trafikkerte gater hvor sykkelfelt er nødvendig. Vi er sterkt uenig i at å fjerne parkering og bygge opphøyde, røde sykkelfelter vil «bedre forholdene for gående i Gyldenløves gate» som Bymiljøetaten bruker som begrunnelse. Vi har til gode å høre noen som klager på at forholdene for gående er dårlige- snarere tvert imot – og ber Bymiljøetaten dokumentere sin påstand om dette og hvor de har dette fra.

— Alternativer må utredes

Vellet ber derfor om at det utredes alternativer som ikke ødelegger gaten og boforholdene i Gyldenløves gate. Vi mener det er fullt mulig å finne et alternativ som gir plass til både syklister og trafikanter og gående i et fint samspill i Gyldenløves gate.

Hilsen Styret i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel

Bydelens dag

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel var tilstede på bydelens dag, på Frogner stadion 4. mai. Vi stilte med vårt nye banner og informerte om aktuelle saker vi arbeider med. Vi bød også på boller og brus, til avveksling fra ost og rødvin.