Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Motstand mot trikkeflytting og trehugst

Skarspsno, Gimle og Frogner Vel markerer motstand mot Bymiljøetatens forslag om å flytte trikk fra Frognerveien og Drammensveien til Bygdøy Allé. I et oppslag i Aftenposten går fire velmedlemmer over den kjære gaten i kjent stil. Styremedlem Håkon Wium Lie sier:

Flere folkemøter med Bygdøy allés fremtid på agendaen har vist at det er en bred motstand blant naboene mot flytting av trikken.

Formann Audun Engh sier om trærne:

Kommunens trepleiekyndige har sagt at mange av de eksisterende trærne er friske og kan leve i 50 år. Vi ønsker en gradvis utskiftning av trærne.

Frogner Arbeiderparti har også gått ut mot forslaget om flytting av trikk. Ole Jacob Kjendlie, leder i Frogner Arbeiderparti, sier:

Det mange kanskje glemmer i det hele, er at dette er et boligområde.

I artikkelen siteres også Hallstein Bjercke fra Venstre:

Trikken har også en rolle i sentrum som en bytrikk med mange holdeplasser. Jeg oppfatter ikke at det nye forslaget ivaretar rollen som bytrikk for Frogner på en god nok måte.

Men Kjendlie støtter hugging av trærne i Bydgøy Alle. Det tror vi ikke er lurt. Selvom man har intensjoner om planting av nye trær er det ikke sikkert bevilgningene strekker til.

Årsmøtevedtak: Skarpsno, Gimle og Frogner Vel

Skarpsno, Gimle og Frogner Vel avholdt Årsmøte torsdag 14. april på Schafteløkken. Årsberetning og regnskap ble godkjent, styremedlemmer på valg ble gjenvalgt, og to nye styremedlemmer ble valgt inn. Årsmøtet behandlet og vedtok forslag om å utvide Vellets område til å omfatte Frogner, samt navneendring til Skarpsno, Gimle og Frogner Vel. (Forslag til Vedtekter, Forslag til Vedtak)

Etter Årsmøtets formelle saker holdt Jens Jørgen Lie, Høyrerepresentant og leder i Frogner Bydelsutvalg, et aktuelt foredrag om:

HVORDAN SER BYDEL FROGNER UT OM 20 ÅR?

  • Byutviklingsprosjekter som kommer
  • Nytt reglement for bydelene og bydelenes ansvarsområde
  • Befolkningssammensetning og planlegning

Etter foredraget ble aktuelle saker tatt opp. Styret presenterte forslagene fra kommunens utredning (KVU) for Bygdøy Allés fremtid som var blitt offentliggjort samme dag. Det kom frem sterk kritikk av kommunens forslag om å fjerne alle eksisterende trær i alleen og plante nye. Det var også kritiske holdninger til forslag om å etablere trikk i Bygdøy Allé, og samtidig nedlegge trikkelinjene i Frognerveien og Drammensveien. Begge disse ideene virker dyre og risikable og vil ikke bedre kollektivtilbudet i området.
Etter et musikalsk innslag ble Årsmøtet avsluttet med ost og vin og en hyggelig prat.

Vellet fikk mange nye medlemmer denne kvelden, men vi har plass til flere. Send en epost til medlem@skarpsnovel.no

Kartet under viser grensene for det nye Vellet.

Utredning flytter trikk fra Drammensveien og Frognerveien til Bygdøy Allé

(2016-04-14) I en såkalt konseptvalgutredning foreslår Norconsult og Bymiljøetaten at trærne i Bygdøy Allé fjernes og plantes på nytt. Samtidig flyttes trikken fra Drammensveien og Frognerveien til Bygdøy Allé:

Bygdøy allé bør bygges om og nye trær plantes i hele gaten. Ved å bygge om gaten og bytte ut alle trærne i alleen kan det sikres nok jordvolum slik at er mulig å gjenskape en frisk helhetlig allé. Alternativet ville være en videreføring av uregelmessige utrykk med både små og store trær. Konseptvalgutredningen konkluderer derfor med at det mest hensiktsmessige er å bygge om hele gaten og plante omtrent 230 trær langs med hele Bygdøy allé fra Solli plass til Olav Kyrres plass.

Bygdøy allé bør ha både trikketrasé og sykkelbane. … Ved å samle trikkelinjene i en trasé i Bygdøy allé, blir linjenettet blir enklere (sic), men fortsatt med god flatedekning. I tillegg blir det billigere å drifte samt at det kan betjenes med høy frekvens.