Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Velkommen til Årsmøte 24. mars

 S K A R P S N O, G I M L E OG F R O G N E R V E L 

holder generalforsamling tirsdag 24. mars 2020 kl. 19.00 på Schafteløkken, Frogner menighetshus 

Dagsorden 

1. Velkommen 

2. Valg av en person til å signere møteprotokollen

3. Årsberetning for 2019 

4. Regnskap for 2019 

5. Valg av styre og valgkomite 

Etter generalforsamlingen: 

HVORDAN SKAL VI BEVEGE OSS PÅ FROGNER? HVA SKJER I BYGDØY ALLÉ? 

Presentasjon ved Rune Gjøs, Bymiljøetaten, og deretter åpen debatt. 

I 2019 ble kollektivfeltet i Bygdøy allé avviklet for å få plass til sykkelfelt. Resultatet har vært forsinkede busser. Biltrafikken i BA er økt fordi Løkkeveien er stengt for gjennomkjøring. Flertallet i Bydelsutvalget ønsker at sykkelfeltet skal avvikles og kollektivfeltet gjenåpnes. Andre har foreslått i stedet å begrense bruken av privatbiler i BA, særlig i rushtiden. 

Vi får en presentasjon om dette fra Rune Gjøs, divisjonsdirektør i Mobilitets-divisjonen, Bymiljøetaten. Han tar også opp trafikk i bydelen generelt. 

Et annet tema vi tar opp er salting av sykkelfeltet for å sikre helårssykling. Det kan resultere i at kastanjetrær dør. Finnes det alternative metoder, eller bør saltingen uansett avvikles straks, av hensyn til trærne? 

Etter presentasjonen og en spørrerunde åpner vi for debatt blant medlemmene. Hva mener vi om fjerning av kollektivfelt, etablering av sykkelfelt og foreslått redusert adgang for privatbiler til å kjøre i BA i rushtiden? Vi avslutter debatten med en avstemning om hva vellet skal mene. 

GARTNERIET PÅ BYGDØ KONGSGÅRD 

Presentasjon ved Marianne Leisner, driftsansvarlig for gartneriet. 

Gartnerivirksomheten på Bygdø Kongsgård er nå bygd opp igjen etter nedleggelse i 1980-årene. Visjonen for stedet er økologisk og bynært landbruk, der kretsløp mellom jord, planter, dyr og mennesker står i sentrum. Gartneriet formidler disse verdiene gjennom drift, kurs, seminarer, kafétilbud og tilrettelagt turområde. 

Marianne Leisner er utdannet i hagebruk og landskapsplanlegging på landbrukshøgskolen på Ås. Hun har arbeidet som landskapsplanlegger i Gaia arkitekter og utviklet innenfor økologisk hagebruk og permakultur. Hun har vært med på å utvikle Gartneriet siden 2014. 

ANDRE AKTUELLE SAKER I BYDELEN 

Styret vil kort informere om andre aktuelle saker i bydelen, med mulighet også for medlemmer til å ta opp nye saker. Blant sakene styret informerer om er: 

– Planene for Filipstad 

– Utbygging på Nissen skole 

– Sykkelfelt og parkering, bl.a. i Gyldenløves gate 

– Beboerparkering 

– Fremtidige trikkeløsninger, bl.a. foreslått trikk i Skovveien. 

Fra ca. kl. 21 til 22.30 runder vi av med sosialt samvær og servering av ost og vin. 

—- 

Nærmere om valg av styre: 

Valgkomitéen presenterer sitt forslag til styre basert på medlemmer som er på valg og forslag innsendt før årsmøtet. Leder velges ved eget valg. Styret konstituerer seg selv. 

Styrets medlemmer i 2019: På valg i år er fire medlemmer, markert med * 

Audun Engh, leder * 

Håkon Wium Lie * 

Anne-Lise Heitmann * 

Jo Piene * 

Lene Ørnhoft 

Eva Lystad 

De fire stiller til gjenvalg. 

Det er anledning til å foreslå andre kandidater til styreverv. Vedtektene åpner for inntil 7 medlemmer i styret. Forslag må sendes senest 17. mars til valgkomitéen ved Øyvind Kaul Kragerud, epost ok@kragerudco.no