Skarpsno, Gimle og Frogner er trivelige steder i Oslo. Velet arbeider for beboerinnflytelse og vern av området.

Sykkelveier vs. parkeringsplasser

Oslo kommune har ambisiøse planer for sykkelveier i vår bydel. En av de bærende ideene er fysisk skille mellom fotgjengere, syklister og biler. For å få plass til sykkelveiene må parkeringsplasser fjernes.

En av gatene som vil bli endret er Gyldenløvesgate hvor det foreslås fjernet mer enn 100 parkeringsplasser. Mange i området reagerer på planene og en aksjon for å bevare parkeringsplassene er startet.

Det er viktig å si sin mening om planene, og vellet anbefaler medlemmer å delta på møte om sykkelrutene mandag 26. september kl 18.00, på Handelsgym, Auditorium 3. Bymiljøetaten møter beboere, næringslivet og politikere i Frogner bydel. Det fremstilles kun som et informasjonsmøte, men vi må ta det for gitt at planene fortsatt kan påvirkes av lokale krefter: «Sykkelprosjektet informerer om gjennomførte tiltak, tiltak som kommer i 2016 og videre fremover mot 2020». Vellet oppfordrer til å delta og si sin mening om både sykkelveier og forslag om fjerning av parkeringsplasser.

Kongsgårdalléen på Bygdøy truet

Liksom Oslo kommune ønsker å hugge trærne i Bygdøy Allé er Kongsgårdalléen truet. Planen er å hogge trær for å lage sykkelvei. Området ligger utenfor vårt mandat, men vi har kjempet lenge og vel for Bygdøy Allé, og Kongsgårdalléen er en fortsettelse av denne. Det er derfor det heter Bygdøy Allé. Vellet støtter derfor aksjonen for å bevare alléen opp til Kongsgården. Lokalbefokningen viser massiv motstand mot prosjektet og velformulerte innlegg forklarer hvorfor.

Området som skal utbygges er fredet. Underlig nok har Riksantikvaren gitt dispensasjon fra fredningsbestemmelsene og tillatt at den gamle alléen fjernes. Fortidsminneforeningen har klaget på dispensasjonen som er gitt.

Ikke rasér Bygdøy Allé!

Camilla Wilhelmsen (Frp) viser et fantastisk engasjement for å bevare Bygdøy Allé. Hun fikk bevilget en million kroner til nyplanting av trær, og skriver engasjert mot planen om å hugge alle trærne og omgjøre Alléen til trikkegate:

I disse dager vurderes hva som skal skje med Bygdøy allé. Norconsult har levert utredning til samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) der alleen foreslås omgjort til trikkegate med sykkelfelt på hver side. Samtidig foreslås det at trikken legges ned i Drammensveien og Frognerveien, at Thomas Heftyes gate blir trikkegate og at Drammensveien mellom Thomas Heftyes plass og Halvdan Svartes gate blir sykkelvei med egen trikketrasé. Alle kastanjetrærne i Bygdøy allé foreslås hugget og trerekkene flyttet for å gi plass til sykkelveier.

Det er nesten så man lurer på hvordan det er mulig å finne på så mange kostnadsdrivende, lokalmiljøfiendtlige prosjekter i en og samme plan, prosjekter som kommer til å gjøre Frogner til en byggeplass i årevis. Og hvordan det er mulig å foreslå å rasere Oslos og kanskje hele Norges mest berømte allé med alle sine vakre kastanjetrær.

I de senere årene har vi fått høre at det står dårlig til med kastanjetrærne. Den kraftige saltingen har tæret og det har derfor blitt hugget mange trær. Frp sørget i fjor for at det ble satt av ekstramidler til nyplanting i budsjettavtale med daværende byråd, og nylig sørget byantikvaren for at trærne ble satt på gul liste. Samtidig foreslår altså Norconsult å fjerne trærne. De sier også at dersom ikke alle kastanjene hugges, så vil dette medføre en videreføring av et uregelmessig uttrykk av små og store trær. Det er helt riktig, men jeg regner med at når det kommer til trær i alle fall, så vil MDG sette foten ned?

Camilla kommer til høstmøtet i Skarpsno, Gimle og Frogner Vel. Sett av 20. oktober!

Røde Kors-parken nedbygges

I et innlegg i Aftenposten skriver arkitekt Didrik Hvoslef-Eide:

La oss slippe enda et nytt «angre- objekt» i Oslo

Byråden for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), feilinformerer i sitt svar til Carl Oscar Pedersen (H), som går imot nedbygging av Røde Kors-parken på Frogner. Hun hevder parken i dag er et lukket område. Den har i alle år vært tilgjengelig, og brukes daglig av bydelen. Parken fra 1917 er en viktig grønn lunge i bydelen, av stor bevaringsverdi (på Gul liste), som klimaabsorbent i en forurenset by – og for allmenn trivsel. Både Fortidsminneforeningen og Oslo Byes Vel protesterer.

Den 40 år gamle reguleringsplanen løser ikke dagens problemer. Parkering for 35 biler forsvinner med nybygget og må nå ut på gatenivå, og hvor skal nye medarbeidere og klienter parkere – som en konsekvens av 2800 kvadratmeter nytt bruksareal? Det blir ikke behov for flere P-plasser, sier tiltaksansvarlig. Hvordan denne bløffen har gått igjennom i Plan- og bygningsetaten, er urovekkende for en bydel som allerede er fylt opp med biler.

Nybygget er etter protester flyttet ti meter lenger inn i parken, for å redde de store trærne mot Gabels gate. Fint, tenker noen. Det reduserer imidlertid parkens brukbarhet betydelig. De av oss med mange års erfaring med oppføring av bygg i denne størrelsen, tror trærne kan stå i fare for å falle av seg selv når anleggsmaskinene går løs på grunnen eller store kraner sveiver litt ukontrollert mellom tretoppene.

Vi setter nå vårt håp til Fylkesmannen, som nå har saken på sitt bord – etter at vedtaket er anket. La oss slippe enda en nytt «angreobjekt» i Oslo.